Oznámení o ochraně osobních údajů pro web a partnery

VELTEKO s.r.o.
C 10180 vedená u Městského soudu v Praze
Vlašim, K Borovičkám 1716, PSČ 25801
IČO: 46348158
kontakt pro uplatnění vašich práv a dotazů: kontakt@velteko.cz
(dále uváděný jako správce)

S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.

1. Chráníme Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme.

2. Vaše osobní údaje potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, jednání o smlouvě budoucí, případně v souvislosti se zájmem o naše produkty a služby (marketingové účely) a v neposlední řadě v souvislosti se zákonnými povinnostmi.

Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Shromažďujeme nejčastěji následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou adresu, firmu, Vaši pracovní pozici v organizaci, zemi.

3. Zpracovávané osobní údaje, účel, právní základ

Zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu, abychom mohli plnit požadavky ze smlouvy uzavřenou s Vámi a plnit zákonné povinnosti naší firmy, typicky daňové povinnosti. Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Dalšími účely zpracování osobních údajů je jednání o smlouvě budoucí.

Pokud vyplníte a odešlete kontaktní formulář, budeme tyto osobní údaje zpracovávat pro naši komunikaci s Vámi na základě oprávněného zájmu. Budeme je zpracovávat po dobu maximálně tří měsíců, pokud nebudeme společně v budoucnu dále spolupracovat.

Kromě údajů poskytnutých přes formuláře náš web nesbírá žádné osobní údaje.

Na základě našeho oprávněného zájmu monitorujeme kamerovým systémem prostory při vstupu do budovy, nacházející se v sídle naší společnosti, a okolí budovy. Účelem zpracování je ochrana našeho majetku a případně i Vašeho zdraví, života nebo majetku. Při používání kamerového systému dochází k zachycení Vaší podoby. Záznam může být předán orgánům činným v trestním řízení či pojišťovně.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžeme Vám zasílat informace o našich produktech a službách. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností.

Kategorie subjektů údajů:
- Obchodní partneři a jejich zaměstnanci, se kterými komunikujeme.
- Odběratelé novinek (zájemci o produkty a služby).
- Stávající / Potenciální zákazníci.
- Stávající / Potenciální distributoři.
- Návštěvníci sídla společnosti.

Zpracováváme Vaše identifikační, adresní, případně popisné údaje. Zpracování osobních údajů provádíme převážně našimi zaměstnanci, ale můžeme využívat i příjemců osobních údajů, kterými jsou typicky poskytovatelé marketingových služeb, orgány veřejné moci, poskytovatelé poštovních a komunikačních služeb, banky.

4. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, jakmile neexistuje účel pro další zpracování, osobní údaje odstraňujeme.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

• Právo na přístup k osobním údajům.
• Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
• Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údaji.
• Právo vznést námitku proti zpracování.
• Právo na přenositelnost údajů.
• Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném rozhodnutí.
• Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.
• Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Oznámení nabývá účinnosti 25. května 2018.


Rychlý kontakt Rychlý kontakt
Zavolejte nám.
Phone: +420 728 528 604
Napište nám svůj dotaz.